wachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden Nieuwerelatie.be

Versie geldig vanaf: 3 maart 2014

Preambule

Nieuwerelatie.be dient als platform waar personen met elkaar in contact kunnen komen. Nieuwerelatie.be dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de website van Nieuwerelatie.be.

Artikel 1 Definities

Nieuwerelatie.be: de website waar particulieren contact kunnen leggen. Nieuwerelatie.be is onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Didio B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171748.

Gebruiker(s): een natuurlijk persoon of personen die de Website van Nieuwerelatie.be gebruiken en over een Profiel beschikken.

Profiel: een persoonlijk profiel van een Gebruiker, welke de Gebruiker zelf aanmaakt en aanvult met persoonlijke gegevens.

Website: de website van Nieuwerelatie.be, te bereiken via www.Nieuwerelatie.be.

Betaald Profiel: een tegen betaling verkregen toegang tot de diensten van Nieuwerelatie.be

Artikel 2 Algemene bepalingen

Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Nieuwerelatie.be deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nieuwerelatie.be en de Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Nieuwerelatie.be behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Nieuwerelatie.be overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier één maand voorafgaand van op de hoogte. Het staat Gebruikers die reeds betaling hebben verricht vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding

Aanmelding bij Nieuwerelatie.be is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.

De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke)gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan Nieuwerelatie.be door deze gegevens in zijn profiel aan te passen.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een Betaald Profiel via een doorlopend abonnement.

Voor het afsluiten van een doorlopend abonnement dient de Gebruiker een incassomachtiging af te geven aan Nieuwerelatie.be.

Een doorlopend abonnement wordt aangegaan voor de periode van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden.

Indien de Klant een doorlopende abonnement afneemt bij Nieuwerelatie.be, zal dit abonnement telkenmale stilzwijgend worden verlengd met een maand, tenzij de Gebruiker Nieuwerelatie.be één maand voorafgaand aan de datum waarop dit abonnement stilzwijgend zou worden verlengd, schriftelijk te kennen geeft het abonnement te willen beëindigen.

Artikel 4 Profiel

Iedere Gebruiker bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke Profiel verkregen kan worden.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door Nieuwerelatie.be toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, is Nieuwerelatie.be gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen.

De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Gebruiker worden gedaan.

Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, zonder dat dit de Gebruiker toegerekend kan worden, dient de Gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan Nieuwerelatie.be te melden.

Nieuwerelatie.be is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden.

De Gebruiker vrijwaart Nieuwerelatie.be van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Gebruiker.

Onbetaalde Profielen waar binnen een periode van zes maanden niet wordt ingelogd, zullen worden verwijderd.

Artikel 5 Gebruik Nieuwerelatie.be

5.1 Nadat de Gebruiker een Profiel heeft aangemaakt krijgt de Gebruiker toegang tot de diensten van Nieuwerelatie.be. De Gebruiker kan zich vervolgens aanmelden voor de betaalde diensten van Nieuwerelatie.be.

Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Nieuwerelatie.be

De Gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.

De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Nieuwerelatie.be aan de Gebruiker zal melden.

De Gebruiker dient oprecht te handelen richting Nieuwerelatie.be en andere Gebruikers.

De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Nieuwerelatie.be en andere Gebruikers.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Nieuwerelatie.be en andere Gebruikers. De Gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om Nieuwerelatie.be te gebruiken voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.

Het is de Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Nieuwerelatie.be of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.

Het is de Gebruiker verboden om persoonlijke gegevens, waarmee Gebruikers buiten Nieuwerelatie.be om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de Website te plaatsen.

De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.

Indien de Gebruiker handelt met een bepaling in artikel 6, heeft Nieuwerelatie.be het recht het Profiel van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8, zonder dat Nieuwerelatie.be gehouden is tot vergoeding van het reeds door de Gebruiker betaalde of enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

Indien een Gebruiker toegang tot een Betaald Profiel wenst, kan dit tegen betaling worden verkregen.

Betaling kan geschieden via automatische incasso, Paypal, MisterCash of iDeal.

Nadat de betaling is ontvangen door Nieuwerelatie.be, zal de Gebruiker toegang krijgen tot de betaalde diensten van Nieuwerelatie.be.

Artikel 8 Beëindiging

Gebruikers kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.

Het Profiel zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Nieuwerelatie.be worden verwijderd.

Eventueel door de Gebruiker verrichte betaling worden nimmer vergoed bij het opheffen van een Profiel.

Nieuwerelatie.be is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien de Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Gebruiker op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Nieuwerelatie.be.

Nieuwerelatie.be zal een Profiel verwijderen zonder de Gebruiker daar vooraf schriftelijk over te informeren.

Indien Nieuwerelatie.be overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat dit het recht van Nieuwerelatie.be om eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Nieuwerelatie.be kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Gebruiker.

Nieuwerelatie.be aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Gebruikers op de Website.

Nieuwerelatie.be kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Gebruikers van de website.

Nieuwerelatie.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Gebruikers. of derden.

In het geval Nieuwerelatie.be aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Gebruiker van verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de Gebruiker Nieuwerelatie.be vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Nieuwerelatie.be.

Indien Nieuwerelatie.be aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade welke de Gebruiker heeft geleden als gevolg van een aan Nieuwerelatie.be toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Gebruiker heeft betaald voor zijn profiel, met een maximum van vijfhonderd euro.

Nieuwerelatie.be is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Nieuwerelatie.be ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Nieuwerelatie.be of diens licentiegevers.

De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van Nieuwerelatie.be mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Nieuwerelatie.be nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Nieuwerelatie.be, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Nieuwerelatie.be van ten minste duizend Euro. Nieuwerelatie.be behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

De licentie welke de Gebruiker aan Nieuwerelatie.be toekent omvat in ieder geval het recht van Nieuwerelatie.nl om het werk weer te geven, aan te passen, te gebruiken voor promotionele activiteiten, te vertalen of te dupliceren ongeacht of dit voor commerciële doeleinden wordt gedaan.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschil

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en Nieuwerelatie.be is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

De Gebruiker en Nieuwerelatie.be zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Toegang tot duizenden profielen? Schrijf je gratis in!

Vul hieronder je e-mailadres in, bedenk een wachtwoord en onthoud dit goed. Ben je al lid, ga dan naar de inlog pagina.

Een geldig emailadres is noodzakelijk om informatie over je aanmelding te ontvangen. Dit adres is strikt vertrouwelijk. Vul hier nogmaals je emailadres in ter controle.
Door je in te schrijven bevestig je de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid.